Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Lilith
00:19
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viajethra jethra

January 13 2018

Lilith
06:29
2685 d759
Reposted fromkrzywda krzywda viaZircon Zircon
Lilith
06:17
0498 5507
Reposted frommuszynka muszynka viaZircon Zircon
06:15
0919 cbbf 500
Reposted fromniedopalek niedopalek viaZircon Zircon
Lilith
06:13
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaZircon Zircon
Lilith
06:13
0108 e2aa 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaZircon Zircon
Lilith
06:06
1908 6608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajethra jethra
Lilith
06:06
1821 6944 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viajethra jethra
Lilith
06:04
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viatoffifee toffifee
Lilith
05:56
Reposted frompunisher punisher viaZircon Zircon
Lilith
05:53
Lilith
05:53
Reposted fromFlau Flau viaZircon Zircon

October 20 2017

Lilith
09:05
5027 9478 500
Reposted fromherz herz viajethra jethra
Lilith
09:01
3698 ba65
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
09:00
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viajethra jethra

September 13 2017

20:52
Reposted frommessedup messedup viatoffifee toffifee
Lilith
19:44
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viatoffifee toffifee

September 06 2017

Lilith
22:04
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viajethra jethra

September 05 2017

23:39
7709 a1fe 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajethra jethra
Lilith
23:39
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl